U kunt ons bellen op 0597 55 14 16 contact | sitemap | home Dansk Feriehus Bookingburo is aangesloten bij Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

Dansommer

Nieuwe voorwaarden > Dansommer
tags:

Huurvoorwaarden Introductie

 

Deze huurvoorwaarden zijn van toepassing op elke huurovereenkomst die door bemiddeling van dansommer is 

aangegaan tussen een eigenaar van een vakantiehuis en een huurder. Naast deze huurvoorwaarden is ook van 

toepassing het bepaalde in het document ”Belangrijke Informatie”.

Vóór aanvang van de huurperiode ontvangt de huurder een huurovereenkomst, een nauwkeurige routebeschrij-

ving, en een nauwkeurige aanduiding van de plaats waar hij de sleutel van het vakantiehuis kan ophalen. Indien 

de huurder(s) het huis wens(t)en te (doen) gebruiken door een groep van zes of meer personen die geen gezin 

vormen, dient hij dit voor het aangaan van de huurovereenkomst te melden aan dansommer. Zowel dansommer

als de eigenaar heeft het recht om een groep niet tot het huis toe te laten, indien dit niet vóór het aangaan van 

de huurovereenkomst is gemeld. Zowel dansommer als de huiseigenaar heeft het recht om, indien sprake is van 

gebruik door zo een groep, een hogere dan de gebruikelijke borgsom te verlangen en/of voorafgaande betaling 

door de huurder van de schoonmaakkosten te verlangen. Indien het een jongerengroep betreft, dan dient degene 

op wiens naam de reservering wordt gemaakt, op dat moment minimaal 21 jaar te zijn.

1. Huurperiode en sleutel

De huurperiode vangt aan op het moment dat het huis beschikbaar is op de in huurovereenkomst vermelde datum, 

en het huis dient op de in de huurovereenkomst vermelde vertrekdatum voor 10 uur in de ochtend te zijn verlaten. 

De sleutel van het huis zal uitsluitend aan de huurder worden overhandigd op vertoon van de originele huurovere-

enkomst, waarbij evident is dat het volledige huurbedrag reeds is voldaan.

2. Het vakantiehuis

2.1 De grootte van het huis

De in de huurovereenkomst vermelde oppervlakte van het huis is gemeten vanaf de uitwendige buitenmuren.

2.2 Aantal personen

Het huis en de daarbij behorende grond mogen niet worden bewoond door een groter aantal dan het in de 

huurovereenkomst of, bij gebreke van zo een mededeling in de huurovereenkomst, het in de catalogus of op het 

internet vermelde aantal personen, vanaf 3 jaar. Kinderen van jonger dan 3 vallen hier buiten. Voor hen dient de 

huurder zelf een (kinder)bed, lakens etc. te regelen. Informatie over deze mogelijkheid kunt u verkrijgen bij onze 

verkoopmedewerkers.

Deze mogelijkheid is, indien van toepassing, tevens vermeld in de beschrijving van het huis en op internet. Als 

het huis of de bijbehorende grond door meer personen wordt bewoond dan maximaal is toegestaan, dan hebben 

zowel de eigenaar als dansommer het recht de huurder te sommeren om het aantal aanwezige personen terug te 

brengen tot het maximaal toegestane aantal. Als de huurder aan deze sommatie binnen 12 uur na het ontvangen 

van de waarschuwing geen gehoor geeft, hebben zowel de eigenaar als dansommer het recht om de huurovereen-

komst met onmiddellijke ingang op te zeggen en is de huurder verplicht het huis onmiddellijk te ontruimen. 

Indien het een jongerengroep betreft (een groep van 6 personen of meer waarvan de meerderheid van de gasten 

een leeftijd heeft van onder de 21 jaar), kan extra borg of een verplichte eindschoonmaak worden verlangd. In 

geval van een jongerengroep dient degene die de reservering maakt, minimaal 21 jaar te zijn op het moment van 

boeken.

2.3 Tenten en caravans

Het is verboden om tenten, caravans en dergelijke op de bij het huis behorende grond te plaatsen. Zowel de 

eigenaar als dansommer heeft het recht om de huurder te sommeren om deze onmiddellijk te verwijderen. Als de 

huurder aan deze sommatie niet onmiddelijk gehoor geeft, heeft zowel de eigenaar als dansommer het recht om 

de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te

zeggen en is de huurder verplicht het huis onmiddellijk te ontruimen.

2.4 Huisdieren en allergieën

Noch de eigenaar, noch dansommer garandeert dat in het huis geen dieren aanwezig zijn geweest, ook niet als 

voor het huis in de huurovereenkomst, in de catalogus of op het internet of elders is aangegeven dat huisdieren 

niet zijn toegestaan. dansommer kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele allergische reacties. 

Het niet toestaan van huisdieren houdt bovendien niet vanzelfsprekend in dat de huiseigenaar zelf geen huisdieren 

heeft. 

2.5 Geluidsoverlast

Noch de eigenaar, noch dansommer garandeert dat in het huis geen geluidsoverlast zal optreden door bouwwerk-

zaamheden, verkeer of door een andere oorzaak.

2.6 Boot

Stelt de eigenaar een boot ter beschikking dan is de huurder verplicht de boot op een verantwoorde, veilige manier 

te (doen) gebruiken en achter te laten, om de door de eigenaar en/of dansommergegeven gebruiksinstructies op 

te volgen en om de boot na gebruik boven de hoogwatergrens op het land te stallen.

De huurder is aansprakelijk voor schade aan de boot, gebruikers van de boot en voor met de boot aan derden 

toegebrachte schade. De huurder is verplicht om alle personen die gebruik maken van de boot een passend red-

dingsvest te doen dragen.

Noch de eigenaar, noch dansommer is verplicht om reddingsvesten beschikbaar te stellen. De huurder is verplicht 

om erop toe te zien dat kinderen jonger dan16 jaar alleen gebruik maken van de boot onder begeleiding van ten 

minste 1 volwassene. De huurder is verplicht om instructies over het gebruik van de boot opgesteld door de eigen-

aar of dansommer op te volgen en is zelf verantwoordelijk dat de juiste middelen aanwezig zijn. Indien voor het 

gebruik van de boot vergunningen, vaarbewijzen etc. benodigd zijn, dan is het de verantwoording van de huurder 

om hierover te beschikken. Overeenkomsten van boothuur tussen huurder en de huiseigenaar of een derde partij, 

vallen niet onder de verantwoording van dansommer.

2.7 Zwembad

Is in of bij het huis een zwembad aanwezig, dan is de huurder verplicht het zwembad op een verantwoorde, 

veilige manier te (doen) gebruiken en om de door de eigenaar en/of dansommer gegeven gebruiksinstructies op 

te volgen. De huurder is verplicht kinderen die niet beschikken over voldoende zwemvaardigheid uitsluitend onder 

toezicht van een volwassene van het zwembad gebruik te laten maken.

3. Prijzen en betalingen

Alle prijzen zijn vermeld in € (Euro) per woning, per week, tenzij anders aangegeven.

De huurovereenkomst komt tot stand doordat de huurder verklaart een huurovereenkomst met betrekking tot een 

beschikbaar huis te willen sluiten, ongeacht of hij zijn verklaring mondeling, schriftelijk via internet, of per e-mail 

aflegt, en ongeacht of hij zijn verklaring doet aan een onderbemiddelaar van dansommer, zoals een reisbureau, of 

aan dansommer zelf. De wettelijke bedenktijd van zeven dagen als bedoeld in artikel 7:46d lid 1 van het Burgerlijk 

Wetboek is gezien de aard van de overeenkomst niet van toepassing op de overeenkomst tussen dansommer en 

huurder..

Als de huurder de boeking heeft bevestigd, dan stuurt dansommer een bevestiging en wordt verzocht het te beta-

len bedrag in 1 of 2 termijnen te voldoen 

Heeft de huurder echter gekozen voor elektronische communicatie (‘e-docs’), dan zal dansommer hem onmiddellijk 

na het plaatsen van de bestelling een e-mail sturen met een link naar “Mijn Boeking”, en dient hij te betalen over-

eenkomstig de via die link te vinden instructies. De huurovereenkomst kan hij downloaden nadat hij het ingevolge 

de huurovereenkomst verschuldigde volledig heeft betaald. Bij betaling met een creditcard of ideal is de huurovere-

enkomst onmiddellijk na de boeking te downloaden. Tenzij anders vermeld in de catalogus of website en/of de 

daarbij behorende prijslijst is de overeengekomen huurprijs exclusief de kosten van het verbruik van elektriciteit, 

verwarming door olie, gas, brandhout of op andere wijze en water.

3.1

Bij het sluiten van de huurovereenkomst 56 of meer dagen voor aanvang van de huurperiode geldt het volgende:

De eerste aanbetaling bedraagt 25% van het totaal door de huurder verschuldigde bedrag en moet uiterlijk 8 

dagen na het sluiten van de huurovereenkomst door dansommer zijn ontvangen. De tweede betaling bedraagt van 

75% van het totaal door de huurder verschuldigde bedrag en moet uiterlijke 42 dagen vóór de aanvang van de 

huurperiode door dansommer zijn ontvangen.

3.2 Bij het sluiten van de huurovereenkomst minder dan

55 dagen vóór aanvang van de huurperiode geldt het volgende:

Het totale door de huurder verschuldigde bedrag moet door dansommer uiterlijk 3 dagen na het sluiten van de 

huurovereenkomst, en altijd voor de aanvang van de huurperiode, zijn ontvangen. 

De huurder die de betalingsafspraken niet nakomt is zonder ingebrekestelling in verzuim. In dat geval is dansom-

mer gerechtigd de huurovereenkomst te onbinden.

4. Toeristen belasting, overige belastingen en valuta

dansommer heeft het recht om de gevolgen van prijsverhogingen (niet zijnde de kale huursom), verhogingen van 

belastingen, heffingen en wijzigingen in wisselkoersen van Nederlands dwingend recht niet is toegestaan.

Een en ander geeft de huurder niet het recht om de huurovereenkomst te ontbinden.

5. dansommer’s Security Pakket voor Zekerheid

bij Annulering – Zekerheidsgarantie bij baanverlies / start nieuwe baan - GeldTerug Garantie - Beste Prijsgarantie

Door het sluiten van de huurovereenkomst heeft de huurder recht op de dekking van het dansommer Security

Pakket, zonder daarvoor een aanvullende vergoeding of premie verschuldigd te zijn. Het Security pakket bestaat uit;

5.1.1 Zekerheid bij Annulering

Zekerheid bij Annulering is van toepassing in gevallen waarin de huurder het verblijf in het gehuurde huis onmoge-

lijk wordt gemaakt of aanzienlijk wordt belemmerd:

a. als gevolg van het feit dat na de sluiting van het huurcontract één of meer van de daarin genoemde personen 

of hun echtgenoot, kind, ouder, broer, zus, grootouder of kleinkind overlijdt, lijdt aan i) een acute ziekte of ii) 

ernstig letsel heeft opgelopen waarbij i) ziekenhuisopname is vereist, ii) door een arts bedrust is voorgeschreven 

of iii) door een arts daarmee vergelijkbare maatregelen. Onder een acute ziekte wordt hierbij verstaan i) een 

nieuw ontstane ziekte, ii) een gegrond vermoeden van een nieuw ontstane ernstige ziekte of iii) een onverwachte 

verslechtering van een bestaande ziekte; of

b. omdat er kort voor aanvang van de overeengekomen huurperiode aanzienlijke schade als gevolg van brand of 

inbraak aan de privé-woning van de huurder is ontstaan of er een wilde staking in het eigen bedrijf van de huurder 

is uitgebroken.

5.1.2 Aanspraak onder Zekerheid bij Annulering heeft de huurder uitsluitend indien:

a. hij binnen 24 uur na het zich voordoen van een voorval als hiervoor sub a. of b. bedoeld en uiterlijk om 12.00u 

op de dag van aanvang van de overeengekomen huurperiode schriftelijk of telefonisch aan dansomer of de onder-

bemiddelaar via wiens onderbemiddeling de huurovereenkomst is totstandgekomen mededeling daarvan heeft 

gedaan; en

b. dansommer het schriftelijke bewijs ontvangt van het zich voordoen van een voorval als hiervoor sub a. en 

b. bedoeld, zoals een medisch rapport, overlijdensakte of een politierapport binnen 3 dagen (72 uur) van de 

vorenbedoelde mededeling door de huurder. De kosten van dit schriftelijk bewijs zijn voor rekening van de verze-

keringnemer.

5.1.3 

Dekking heeft de huurder vanaf de aanvang van de huurovereenkomst tot de aanvang van de huurperiode. De dek-

king eindigt bij aanvang van de huurperiode.

5.1.4 

Gedekt is de overeengekomen huursom, verminderd met het eigen risico. Dit eigen risico bedraagt EUR 50,-

5.1.5

Overige kosten, zoals bijvoorbeeld het transport naar aanleiding van ziekte of ongeval, zijn niet gedekt. Wij raden 

de huurder aan om hiervoor in contact te treden met zijn eigen reis- of ongevallenverzekeringsmaatschappij. 

Vragen over de annuleringsgarantie kunnen uiteraard wel aan dansommer worden gesteld.

5.2 Zekerheidsgarantie

5.2.1 

De Zekerheidsgarantie is van toepassing indien de huurder:

a. buiten zijn schuld onvrijwillig werkloos is geworden; of

b. de huurder als gevolg van het aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst niet in staat is om vakantie op te 

nemen gedurende de overeengekomen huurperiode.

5.2.2

Aanspraak onder Zekerheidsgarantie in de hiervoor sub a en b bedoelde gevallen heeft de huurder uitsluitend 

indien dansommer uiterlijk 8 dagen voor aanvang van de overeengekomen huurperiode een schriftelijke melding 

ontvangt van een gebeurtenis als hiervoor sub a. of b. bedoeld.

5.2.3

De huurder die een aanspraak ontleent aan de Zekerheidsgarantie heeft, ter keuze van de huurder, recht op:

a. overdracht van de huurovereenkomst aan een derde; of

b. annulering van de huurovereenkomst en terugbetaling van de reeds betaalde, verminderd met een eigen risico 

van € 50,-.

5.2.4

Aanspraak onder de Zekerheidsgarantie heeft de huurder eveneens indien de huiseigenaar als gevolg van zijn insol-

ventie het gehuurde huis niet beschikbaar kan stellen zoals overeengekomen. In zo een geval:

a. is dansommer verplicht een ander vakantiehuis beschikbaar te stellen;

b. heeft de huurder jegens dansommer recht op betaling van het verschil tussen de overeengekomen huurprijs en 

de huurprijs voor het vervangende huis.

5.2.5

Als het alternatieve huis dat wordt voorgesteld goedkoper is, dan zal het verschil aan de huurder worden terugbetaald

5.2.6

De ´no-risk´ garantie geldt niet in geval van force majeure (overmacht).

5.3.1 Geld-Terug-Garantie

De Geld-Terug-Garantie geldt alleen voor huizen met een binnenzwembad en is van toepassing als dit zwembad 

niet of slechts zeer beperkt bruikbaar is als gevolg van problemen met de verwarming en/of andere ernstige 

gebreken.

5.3.2

Aanspraak onder de Geld-Terug-Garantie heeft de huurder indien:

a. de huurder onmiddellijk na zijn aankomst in het huis bij dansommer reclameert; en

b. dansommer het (de) gebrek(en) niet binnen 24 uur na ontvangst van de reclamatie heeft verholpen; en

c. de gebreken niet te wijten zijn aan de huurder.

5.3.3

De Geld-Terug-Garantie geldt voor de periode van de dag waarop de huurder de klacht kenbaar maakt, tot de eind-

datum van de huurovereenkomst

5.3.4

De huurder die een aanspraak ontleent aan de Geld-Terug-garantie heeft, ter keuze van de huurder, recht op:

a. indien hij het huis verlaat, terugbetaling van een aan de resterende huurperiode evenredig deel van de over-

eengekomen huur; of

b. een vervangend vakantiehuis en recht op betaling van het verschil tussen de overeengekomen huurprijs en de 

voor het vervangende huis geldende huurprijs, evenredig aan de resterende huurperiode 

5.3.5

De huurder die een aanspraak ontleent aan de Geld- Terug-Garantie, is geen vergoeding verschuldigd voor het 

schoonmaken van het aanvankelijk gehuurde huis.

5.3.6

De Geld-Terug-Garantie geldt niet in geval van force majeure (overmacht)

5.4.1 Beste-Prijsgarantie

Aanspraak onder de Beste-Prijs-Garantie heeft de huurder indien het huis bij een andere bemiddelaar dan dan-

sommer, die gevestigd is in het land waar de huurder woont, geboekt kan worden in dezelfde periode en onder 

dezelfde omstandigheden, maar tegen een lagere prijs in Euro.

5.4.2

De huurder die een aanspraak ontleent aan de Beste-Prijs-Garantie heeft recht op betaling van een bedrag dat 

gelijk is aan het prijsverschil.

5.4.3

De Beste-Prijs-Garantie geldt niet voor prijsverschillen die veroorzaakt zijn door verhogingen van belastingen of 

heffingen.

6. Annuleringen/wijzigingen

6.1

De huurder heeft het recht om een huurovereenkomst schriftelijk te annuleren. Door een annulering eindigt de 

huurovereenkomst met ingang van de dag waarop zij door dansommer is ontvangen.

6.2.

Indien de annulering binnen het dansommer Security Pakket valt, dan geldt de procedure zoals in 5.1.4 staat. Valt 

de reden van annuleren niet binnen het dansommer Security Pakket, dan zijn de annuleringskosten als volgt:

6.2.1

Indien er sprake is van een vakantiehuis dat voor meer dan 14 personen beschikbaar is, dan kunnen worden de 

volgende annuleringskosten berekend: 

a. voor reserveringen tot 70 dag voor aanvang huurperiode 25% van de het totale huurbedrag 

b. vanaf 69 dagen voor aankomst 100% van de totale huursom

6.2.2.

Voor de overige vakantiehuizen geldt:

a. bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling: 25% van de reissom;

b. bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom.

c. bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;

d. bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;

e. bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;

f. bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de vertrekdag:90% van de reissom;

g. bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom. De verschuldigde bedragen worden afgerond tot 

gehele getallen in Euro.

6.3

Als dansommer het huis na annulering kan verhuren gedurende de overeengekomen huurperiode en voor de over-

eengekomen prijs, dan worden de onder punt 6.2.b tot en met 6.2 g genoemde bedragen verlaagd tot 25% van de 

overeengekomen huursom, met een minimum van € 50,-.

6.4

Een dag als bedoeld onder 6.2 en 6.3 duurt van 00.00u tot 24.00u.

6.5

Indien de huurder uiterlijk op de 40e dag voor aanvang van de overeengekomen huurperiode een andere huurder 

aanbrengt om zijn huurovereenkomst over te nemen, voor dezelfde huurperiode en voor dezelfde prijs, dan aan-

vaardt dansommer deze nieuwe huurder tegen betaling van een vergoeding van € 50,-. De mededeling hiervan 

dient schriftelijk te worden toegezonden aan dansommer. De hier bedoelde vergoeding is niet verschuldigd indien 

dekking bestaat onder dansommer´s “Zekerheidsgarantie”.

6.6

dansommer aanvaardt geen overname van de huurovereenkomst vanaf de 40e dag vóór aanvang van de overeen-

gekomen huurperiode.

7. Energie en telefoon facturering

7.1 Energie

In de vakantiehuizen waar de energie niet is inbegrepen in huurprijs (zie de symbolen bij elke huisbeschrijving 

in de catalogus of website) en waar er geen muntautomaat is voor elektriciteit, gas en/of water, wordt er een 

stroomkaart uitgereikt bij de sleutelovergave, of deze ligt op een duidelijk zichtbare plaats in het huis. De huurder 

moet op de stroomkaart de meterstanden invullen direct na aankomst. De elektriciteitsmeter toont niet de deci-

malen, dat wil zeggen, de meter geeft alleen hele kWh. aan. Ook is het mogelijk dat rode cijfers hele kWh. zijn. 

Na vertrek van de huurder leest onze service medewerker de meterstanden nogmaals af en deze lezing is de basis 

voor de raming van het stroomverbruik. Het vakantiehuis zal voorverwarmd zijn tot ongeveer 15 graden in de 

periode van 1 november tot 31 maart, ervan uitgaand dat het huis minimaal 3 dagen voor aankomst is geboekt.

In de periode van 1 november tot en met 31 maart gelden de door de huurder genoteerde meterstanden, terwijl 

in de periode van 1 april tot en met 31 oktober de door dansommer genoteerde meterstanden gelden. Alle over-

dekte zwembaden die voor de huurperiode beschikbaar zijn, worden verwarmd, hetgeen passend is voor de hoge 

standaard van deze huizen. Daarom moet men rekening houden met extra energie kosten (elektriciteit, olie) voor 

het verwarmen van het zwembad, welke afhankelijk zijn van de weersinvloeden van verschillende jaargetijden, de 

temperatuur van het water en de grootte van het zwembad. Bij het betrekken van het vakantiehuis is de tempera-

tuur van het zwembadwater ca. 24° (tenzij ten minste 3 dagen voor aankomst, om een hogere temperatuur is ver-

zocht door huurder).Buitenbaden kunnen niet het hele jaar door gebruikt worden. Voor meer informatie hierover, 

zie “Belangrijke informatie” in de catalogus of de website.

7.2 Telefoon

Het eventuele gebruik van telefoon dient te worden gemeld bij vertrek. Het bedrag zal worden toegevoegd aan 

de energiekosten.

8. Waarborgsom

Op verzoek van de huiseigenaar staat er in het huurcontract omschreven dat er door de huurder bij afsluiting van 

het huurcontract of bij overgave van de sleutel een waarborgsom betaald dient te worden. De waarborgsom is voor 

de energiekosten en als zekerheid voor de vakantiehuiseigenaar bij eventuele schade aan het vakantiehuis en/of 

bij het ontbreken van of een toereikende eindschoonmaak. De hoogte van de waarborgsom is afhankelijk van de 

grootte en uitrusting van het vakantiehuis en staat vermeld in het huurcontract, in de catalogus of op de website. 

Voor een verblijf langer dan drie weken kan de bovengenoemde borgsom worden berekend per week en kan er 

betaling van een eindschoonmaak worden vereist en eventueel van tussentijdse schoonmaak, afhankelijk van de 

huurperiode.

Afrekening van de waarborgsom geschiedt uiterlijk binnen drie weken na het verlaten van het huis. De kosten voor 

energie en het verbruik van telefoon zullen in mindering worden gebracht op de terug te betalen waarborgsom. 

Ook eventuele schade, kosten voor het ontbreken van of een toereikende eindschoonmaak en een verwerking-

stoeslag zullen in mindering worden gebracht op de terug te betalen waarborgsom. Indien het totaalbedrag van de 

hiervoor genoemde kosten hoger is dan de betaalde waarborgsom, zal de waarborgsom worden ingehouden en zal 

het meerdere bij huurder in rekening worden gebracht. Bij verhuur van een vakantiehuis aan een groep personen 

tijdens de kerst- en nieuwjaarsperiode kan de gebruikelijke waarborgsom verhoogd worden met € 100 per persoon. 

Tevens kunnen er in deze periode aan de huurder de kosten van een verplichte eindschoonmaak worden opgelegd, 

afhankelijk van de duur van de huurperiode.

Indien er sprake is van een jongerengroep (2.2) dan is NOVASOL of de eigenaar gerechtigd om de borg te verhogen 

tot EUR 500,00 per persoon, te betalen bij aankomst. Indien er sprake is van een huurtermijn van langer dan 14 

dagen, dan kan door de eigenaar/contactpersoon een verhoogde borg bij aankomst worden gevraagd. 

9. De eindschoonmaak

De huurder is verplicht om het huis net, ordelijk en grondig gereinigd achter te laten. De huurder dient hierbij 

bijzondere aandacht te besteden aan het schoonmaken van de koelkast, diepvries, fornuis, oven, grill en sanitaire 

voorzieningen. De huurder wordt geacht het huis achter te laten in de staat waarin hij het zelf zou willen aantref-

fen. De kosten van niet of ontoereikend schoonmaken worden bij de huurder in rekening gebracht. Indien de 

huurder een eindschoonmaak heeft besteld, ontslaat dat de huurder niet van de verplichting de afwas te doen, de 

koelkast leeg te maken en het vakantiehuis voor vertrek op te ruimen. Als de huurder een keuze heeft uit het zelf 

schoonmaken of het uitbesteden en hij kiest voor uitbesteden, dan dient hij de eindschoonmaak bij dansommer 

of rechtstreeks bij de eigenaar te bestellen. Het is niet toegestaan om de schoonmaak uit te besteden aan een 

derde partij.

De huiseigenaar of contactpersoon is gerechtigd om, indien er sprake is van een jeugdgroep (zie punt 2.2), een 

verplichte eindschoonmaak te berekenen. Indien er sprake is van een huurtermijn van meer dan 21 dagen dan 

kunnen na 14 dagen de kosten van een schoonmaak verplicht worden gesteld die vervolgens na iedere extra week 

opnieuw plaatsvindt.

10. Schades

De huurder dient als een goed huisvader zorg te dragen voor het gehuurde. De huurder dient het gehuurde in 

dezelfde staat op te leveren, waarin hij het heeft aanvaard, met uitzondering van slijtage ten gevolge van normaal 

gebruik van het gehuurde. De huurder is tegenover de vakantiehuiseigenaar verantwoordelijk voor schade aan het 

huis en/of de inventaris, die is veroorzaakt tijdens de huurperiode en veroorzaakt is door de huurder of anderen, 

die door de huurder zijn toegelaten in het gehuurde vakantiehuis.

Schade aan het vakantiehuis en/of de inventaris, die ontstaat tijdens de huurperiode moet onmiddellijk worden 

meegedeeld aan dansommer en de huiseigenaar/contactpersoon ter plaatse.

Klachten als gevolg van schade veroorzaakt tijdens de huurovereenkomst zullen door dansommer binnen drie 

weken na het verstrijken van de huurperiode aan huurder worden gemeld, tenzij de schade het gevolg is van 

frauduleus handelen van de huurder. De vakantiehuiseigenaar en/of dansommer doet bij iedere huurderswisseling 

een controle, waar eventuele gebreken en schade aan het huis en/of de inventaris, evenals alle defecten en een 

onvoldoende schoonmaak worden vastgesteld.

11. Gebreken, klachten- en afhandeling

Eventuele klachten of gebreken omtrent het vakantiehuis of een mogelijke schade die huurder constateert en niet 

door huurder is veroorzaakt, dient huurder binnen 72 uur na aanvang van de huurperiode te melden. Klachten met 

betrekking tot de schoonmaak dienen direct na aankomst kenbaar gemaakt te worden. Huurder dient klachten, 

gebreken of schades mede te delen aan de huiseigenaar of diens vertegenwoordiger (in Denemarken: de plaatse-

lijke kantoren van dansommer). 

Indien huurder niet tevreden is over de wijze waarop de klacht wordt behandeld, dient huurder onmiddellijk telefo-

nisch contact op te nemen met dansommer.

Om contact op te nemen met dansommer kan huurder buiten kantooruren gebruik maken van de hotline +45 97 

97 57 57. De huurder dient in dit verband de naam te kunnen noemen van de medewerker van dansommer die 

de zaak onder behandeling heeft. Tijdens het verblijf dienen klachten niet per email, maar telefonisch te worden 

gemeld.

Schriftelijke klachten kunnen na thuiskomst worden gericht aan: dansommer, t.a.v. Klantenservice, Postbus 1379 

5004 BJ Tilburg of per mail: service@dansommer.nl.

De huurder dient te voorkomen dat de schade of gebreken aan het vakantiehuis verslechteren en dient er zorg voor 

te dragen dat de schade voor zowel de huiseigenaar als dansommer zo klein mogelijk blijft. In geval van een klacht 

dient huurder dansommer een redelijke termijn te gunnen om de klacht op te lossen. Indien huurder het vakan-

tiehuis verlaat voordat de overeengekomen huurperiode is verstreken, zonder voorafgaande overeenkomst met 

dansommer, dan is dit voor rekening en risico van de huurder. De huurder is niet gerechtigd de huurovereenkomst 

tussentijds te beëindigen en de huurder heeft geen recht op enige schadevergoeding of korting, wanneer huurder 

heeft verzuimd dansommer de gelegenheid te geven de schade of klacht te verhelpen of verhuizing naar een 

ander, vergelijkbaar vakantiehuis mogelijk te maken.

dansommer behoudt zich het recht voor huurder te verzoeken te verhuizen naar een vakantiehuis met een verge-

lijkbare prijs en kwaliteit, indien huurder heeft geklaagd over het vakantiehuis.

Indien de ingediende klacht volgens de huurder niet naar tevredenheid is opgelost tijdens de huurperiode, zal 

deze voor verdere behandeling schriftelijk moeten worden ingediend bij dansommer binnen 14 dagen nadat de 

huurperiode is beëindigd.

dansommer accepteert geen klachten op basis van het feit dat huurder meent dat andere huurders een betere 

vakantiehuis zouden hebben gekregen dan in de catalogus of website staat beschreven. dansommer zal zich te

allen tijde inspannen aan speciale wensen van huurder tegemoet te komen, zoals bijvoorbeeld de locatie van het 

huis, maar dansommer geeft hierover geen garanties.

Een eventuele door dansommer en/of de huiseigenaar te betalen schadevergoeding zal uitsluitend betrekking 

hebben op directe economische schade van huurder. dansommer en de huiseigenaar aanvaarden geen aansprake-

lijkheid voor indirecte schade, gevolgschade of immateriële schade.

12. dansommer als tussenpersoon

dansommer bemiddelt in verhuur van vakantiehuizen, en heeft deze niet in eigendom. De huiseigenaren dragen 

de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de verhuurder. dansommer behartigt de belangen van de 

vakantiehuiseigenaren in verband met de totstandkoming, behandeling en afwikkeling van de huurovereenkomst. 

Indien een huurovereenkomst niet naar verwachting kan worden uitgevoerd om redenen die buiten de macht 

van dansommer liggen, bijvoorbeeld als gevolg van een executieveiling, tekortkoming aan de kant van de vakan-

tiehuiseigenaar etc., dan heeft dansommer het recht om de huurovereenkomst te ontbinden met onmiddellijke 

terugbetaling van de reeds betaalde huurvergoeding. Echter, dansommer is ook gerechtigd huurder de keuze te 

bieden voor een ander soortgelijk vakantiehuis in hetzelfde gebied en tegen dezelfde prijs.

13. Locatie

De wetgeving die van kracht is op de locatie van het vakantiehuis, is op het vakantiehuis van toepassing.

14. Overmacht

14.1

Indien de uitvoering van de huurovereenkomst, als gevolg van onvoorziene omstandigheden of overmacht niet 

mogelijk is of aanzienlijk wordt bemoeilijkt zijn dansommer en het vakantiehuis eigenaar gerechtigd om de 

huurovereenkomst te ontbinden. Van onvoorziene omstandigheden of overmacht is onder meer sprake in geval 

van oorlog, buitengewone weersomstandigheden, natuur-en milieurampen, epidemieën, grenssluitingen, verkeers-

drukte, stop van handel in valuta, stakingen, uitsluitingen en andere gevallen van overmacht.

De vakantiehuiseigenaar en dansommer zijn in dit geval niet aansprakelijk voor eventuele kosten en schade van 

de huurder. dansommer heeft het recht om alle gemaakte kosten, met inbegrip van de boekingskosten in verband 

met beëindiging huurovereenkomst ten gevolge van overmacht van huurder te vorderen.

14.2

De vakantiehuiseigenaar en dansommer zijn niet aansprakelijk voor insectenoverlast in het huis of op het perceel 

waarop het huis staat en ook niet voor diefstal van of schade aan aan eigendommen van de huurder.

15. Overige informatie

15.1

Indien dansommer met huurder een specifieke schriftelijke overeenkomst afsluit die op één of meer punten afwijkt 

van de gebruikelijke huurvoorwaarden, blijven de overige gebruikelijke huurvoorwaarden onverminderd van kracht.

15.2

Vakantiehuizen worden verhuurd in de volgorde waarin ze geboekt zijn.

15.3

dansommer maakt ten aanzien van de juistheid van de in de catalogus of website en in deze voorwaarden opge-

nomen bepalingen een voorbehoud ten aanzien van beeld-, zet- en drukfouten. 

15.4

Alle informatie in deze catalogus hebben wij te goeder trouw geprobeerd zo correct mogelijk weer te geven. 

Omdat de huizen eigendom zijn van de eigenaren is dansommer er niet verantwoordelijk voor als weergegeven 

informatie niet juist is doordat een eigenaar iets veranderd heeft zonder ons op de hoogte te stellen.

15.5

Deze catalogus is geldig voor alle huurovereenkomsten met een aankomst in de periode van 11-01-2014 tot 10-01-

2015.

15.6

Voor alle huurovereenkomsten die betrekking hebben op de periode na 10-01-2015 is deze catalogus ook van 

toepassing, tenzij een nieuwe catalogus beschikbaar is. Die nieuwe catalogus zal dan van toepassing zijn, voor 

zover dat naar Nederlands recht is toegestaan.

15.7

Elk commercieel gebruik, geheel of gedeeltelijk nadrukken van deze catalogus is verboden op grond van de 

auteurswet.

15.8

Het is ook aan te bevelen om de secties «Belangrijke informatie» in de catalogus te lezen of op onze website 

www. dansommer.nl dat deel uitmaakt van de contractuele grondslag. Toevoegingen aan en aanpassingen op deze 

huurovereenkomst zijn alleen geldig als deze schriftelijk zijn overeengekomen. dansommer is slechts tussenpersoon 

en dus alleen verantwoordelijk als zodanig.

© Copyright juni 2013 Deze catalogus is gedrukt op milieuvriendelijk papier. 

dansommer Catalogus Productie.

ANVR-Reisvoorwaarden dansommer is aangesloten bij de ANVR. 

Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en 

van de informatie daarover. De reizen in deze reisgids worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-

Reisvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen in deze reisgids tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven 

dat dit niet het geval is. Deze reisvoorwaarden zijn opgenomen in de ANVR- Informatiebrochure. De brochure bevat 

tevens de ANVR- Boekingsvoorwaarden en andere belangrijke informatie.

Het boekingskantoor zal u een exemplaar van deze brochure verstrekken. Gebeurt dit niet, vraagt u er dan om.

De bovengenoemde bepalingen zijn door dansommer zelf vastgesteld. Hierover heeft geen overleg plaatsgevonden 

tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-

Economische Raad. Behoudens de toegestane afwijkingen als bedoeld in art.1 lid 4 kunnen deze eigen bepalingen 

geen afbreuk doen aan de ANVR-Reisvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld om de positie van de consument 

verder te versterken. Stichting Garantiefonds Reisgelden dansommer is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van 

de SGR-garantieregeling vallen de in dit programma gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR.

De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn 

wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen.

Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg 

gedragen voor de terugreis.

Calamiteitenfonds Ons bedrijf is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.

Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de in dit programma gepubliceerde 

reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument deelneemt aan 

een door ons georganiseerde reis:

(een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen 

uitvoeren; de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten 

aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Duurzaam toerisme

Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur, zodat 

ook aan volgende generaties aantrekkelijke bestemmingen kunnen worden aangeboden. De ANVR-reisbranche 

voelt zich hierbij betrokken en zet zich in voor Duurzaam Toeristisch Ondernemen (DTO). Zo voldoet ons bedrijf aan 

de ANVR-DTO verplichting, waarbij de reisonderneming o.a. een daartoe opgeleide coördinator heeft aangesteld 

die met goed gevolg een examen heeft afgelegd. Ook hebben wij een beleidsverklaring en een programma met 

praktische maatregelen opgesteld, waarin staat beschreven hoe wij nu en in de toekomst met de zorg voor het 

milieu omgaan.

U kunt onze beleidsverklaring en programma m.b.t. duurzaam toeristisch ondernemen nalezen op de website www. 

dansommer.nl. Maar duurzaam toerisme is niet alleen iets voor reisondernemingen. U bent als vakantieganger 

daarbij een onmisbare schakel (zie www.anvr.travel.nl > Op Reis, Duurzaam Toerisme).

  Copyright 2018 DFB | Dansk.nl | Sitemap | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Inschrijfnr. K.v.K.: 53121007 SGR=Garantie
Dansk Feriehus Bookingburo, DFB.nl e.a. zijn onderdeel van DFB Reizen BV.