U kunt ons bellen op 0597 55 14 16 contact | sitemap | home Dansk Feriehus Bookingburo is aangesloten bij Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

Bijzondere Voorwaarden Ongevallen

tags:


In de Bijzondere Voorwaarden Ongevallen staan de afspraken die u met ons maakt als u een dekking voor ongevallen bij uw kortlopende reisverzekering afsluit. Deze voorwaarden zijn een aanvulling op onze Algemene Contractvoorwaarden en de voorwaarden van onze reisverzekering. De dekking van deze voorwaarden is alleen geldig als deze op het polisblad staat en u hier premie voor heeft

betaald.

 

1 WAARVOOR BENT U VERZEKERD?

1.1 U bent verzekerd als u overlijdt of blijvend invalide wordt als gevolg van een ongeval tijdens de reis. Het overlijden of de blijvende invaliditeit moet direct en alleen het gevolg zijn van een ongeval.

 

2 WAT KRIJGT U UITGEKEERD?

Hoeveel krijgt u maximaal uitgekeerd? Dat vindt u in onderstaand dekkingsoverzicht. De verzekerde bedragen in het overzicht zijn in euro’s en gelden per verzekerde per reis.

 

Ongevallen

     - bij overlijden 

€12.5000,-

     - bij algehele blijvende invaliditeit

€50.000,-

     - zonder helm(mee)rijden op een motorwiel met cilinderinhoud
         van 50 cc of meer

€2.500,-

 

 

Bij overlijden

2.1 Overlijdt u of een medeverzekerde door een ongeval? En komt dit direct en alleen door dit ongeval? Dan keren wij het verzekerde bedrag voor overlijden uit. Dit bedrag vindt u in het dekkingsoverzicht. Heeft u voor dit ongeval eerder al een uitkering voor blijvende invaliditeit ontvangen? Dan halen wij dat bedrag van de uitkering voor overlijden af.

 

Bij blijvende invaliditeit

2.2Wordt u door een ongeval blijvend invalide? En komt dat direct en alleen door dit ongeval? Dan krijgt u een uitkering voor blijvende invaliditeit.

 

2.3 Hoeveel u uitgekeerd krijgt, hangt af van welk letsel u heeft. Voor de hoogte van de uitkering bepalen wij het percentage dat u blijvend invalide bent. Hiervoor gebruiken wij de richtlijnen van de American Medical Association (AMA-guide). Aangevuld met die van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVvN). We houden hierbij geen rekening met wat de invaliditeit betekent voor uw (toekomstige) beroep of uw (toekomstige) bezigheden. Het percentage van het verzekerde bedrag dat u krijgt, is gelijk aan het percentage van blijvende invaliditeit.

 

2.4 Wij stellen het percentage van blijvende invaliditeit pas vast als u niet verder kunt genezen. Dus op het moment dat uw toestand niet meer verandert. Is dit binnen 24 maanden na de melding van het ongeval nog niet het geval? Dan bepalen wij hoe invalide u bent op basis van de invaliditeit die wij in de toekomst verwachten. Hiervoor gebruiken wij de laatste medische informatie.

 

Bij meer dan één ongeval

2.5 Bent u betrokken bij meer dan 1 ongeval? Dan krijgt u nooit meer dan 1 keer het maximaal verzekerde bedrag voor blijvende invaliditeit dat in het dekkingsoverzicht staat.

 

Bestaande kwaal

2.6 Worden de gevolgen van een ongeval vergroot doordat u al ziek bent? Of door een abnormale toestand van lichaam of geest? Dan keren wij nooit meer uit dan dat wij voor hetzelfde ongeval aan een volledig gezond persoon zouden hebben uitgekeerd.

 

Bestaande invaliditeit

2.7 Was u al invalide? En verergert dat door een ongeval? Dan kijken we naar hoe invalide u was vóór het ongeval en hoe invalide u bent ná het ongeval. We gaan uit van de uitkering die u zou krijgen ná het ongeval en trekken daarvan een bedrag af voor uw invaliditeit van vóór het ongeval.

 

Overlijden door het ongeval tijdens vaststelling blijvende invaliditeit

2.8 Overlijdt u aan de gevolgen van het ongeval voordat wij het percentage van blijvende invaliditeit hebben bepaald? Dan keren wij alleen uit op basis van het verzekerde bedrag voor overlijden.

 

Overlijden door een andere oorzaak dan het ongeval tijdens vaststelling blijvende invaliditeit

2.9 Overlijdt u aan een andere oorzaak dan het ongeval voordat wij hebben bepaald hoe invalide u bent? Dan gebruiken we de laatste informatie die wij over uw invaliditeit hebben om uit te rekenen hoe hoog de uitkering is.

 

Wettelijke rente

2.10 Hebben wij binnen 12 maanden na het ongeval nog niet vastgesteld hoe invalide u bent? Dan keren wij u ook de wettelijke rente over de uitkering uit, verminderd met eventuele voorschotten die wij op de uitkering hebben gegeven. Dit doen we vanaf de 365ste dag na het ongeval. Het rentepercentage van de wettelijke rente is gelijk aan het rentepercentage van de laatst uitgegeven staatsobligatie voor de 365ste dag. Het maximum percentage is 8%.

 

Meerdere verzekeringen

2.11 Heeft u meer dan één reisverzekering bij de Europeesche afgesloten? Dan krijgt u maximaal uitgekeerd:

 

Uitkering bij overlijden

     - algemeen

     - (winter)sport

     - zonder helm op een motor of scooter rijden

€12.5000,-
€12.500,-
€25.00,-

 

Uitkering bij blijvende invaliditeit

     - algemeen

     - (winter)sport

     - zonder helm op een motor of scooter rijden

€175. 000,-
€50.000,-
€2.500,-

 

Heeft u hogere bedragen verzekerd? Dan krijgt u een evenredig deel van de premie die u betaalt terug als u dat vraagt.

 

3 WANNEER KRIJGT U GEEN UITKERING?

Ziekte
3.1 U of een medeverzekerde krijgt geen uitkering voor ongevallen (mede)veroorzaakt door een ziekte of door een abnormale toestand van lichaam of geest.

 

4 BEGRIPPENLIJST

Ongeval: Onder een ongeval verstaan wij een gebeurtenis waarbij u letsel oploopt door plotseling geweld van buitenaf. Het letsel moet zijn vastgesteld door een arts. Onder een ongeval verstaan wij ook de volgende gebeurtenissen:

     - bevriezing, verdrinking, verstikking of zonnesteek;

     - verhongering, dorst, uitputting en zonnebrand veroorzaakt doordat u onvoorzien geïsoleerd raakt;

     - acute vergiftiging door iets anders dan voedings-, genot of geneesmiddelen;

     - besmetting door ziektekiemen bij een onvrijwillige val in water of een andere stof;

     - een wondinfectie of bloedvergiftiging door het ongeval; complicaties en verergeringen door de eerste hulp die u krijgt
       na het ongeval, of door een medisch noodzakelijke behandeling die u na het ongeval krijgt;

     - het plotseling scheuren van spieren of pezen en het plotseling oplopen van een verstuiking of ontwrichting;

     - het ongewild binnenkrijgen van een stof of voorwerp, waardoor u letsel oploopt.

Loopt u een hernia op? Of wordt u ziek van een insectenbeet of steek? Dan zien wij dat niet als een ongeval.

 

Blijvende invaliditeit: Onder blijvende invaliditeit verstaan wij blijvend functieverlies van lichaamsdelen of organen.

  Copyright 2018 DFB | Dansk.nl | Sitemap | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Inschrijfnr. K.v.K.: 53121007 SGR=Garantie
Dansk Feriehus Bookingburo, DFB.nl e.a. zijn onderdeel van DFB Reizen BV.