U kunt ons bellen op 0597 55 14 16 contact | sitemap | home Dansk Feriehus Bookingburo is aangesloten bij Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

Algemene voorwaarden kortlopende verzekeringen

tags:

Algemene Contractvoorwaarden Kortlopende Verzekeringen

 


1 WANNEER BEGINT EN EINDIGT UW VERZEKERING?

1.1 Op uw polisblad staat wanneer uw verzekering begint en eindigt. Uw factuur van Dansk Feriehus Bookingburo dient als polisblad.

 

2 WANNEER MOET U DE PREMIE BETALEN?

2.1 U moet de premie betalen voor uw verzekering begint. Zodra de dekking begonnen is, geven wij geen premie terug.

 

3 WAT KRIJGT U VERGOED BIJ SCHADE DOOR TERRORISME?

3.1 Schade door terrorisme vergoeden wij volgens het ‘Clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT)’. Daarin staat dat we schadevergoeding kunnen beperken bij terrorisme, kwaadwillige besmetting en dergelijke. Meer informatie vindt u op www.terrorismeverzekerd.nl.

 

4 WAT KRIJGT U VERGOED ALS U DUBBEL VERZEKERD BENT?

4.1 U of een andere verzekerde krijgt geen vergoeding voor schade die u of een andere verzekerde kunt terugkrijgen (of zou kunnen terugkrijgen als u deze verzekering niet had gehad) op één van de volgende manieren:
     - via een bestaande garantieregeling of leveringsovereenkomst;
     - via een wet, een regeling of een voorziening;
     - via een andere verzekering van uzelf (bijvoorbeeld via uw werkgever) of van een ander (bijvoorbeeld van een fabrikant,
       dealer of reparateur).

 

Dit artikel is niet van toepassing op ongevallenverzekeringen.

 

5 WAT VERKLAART U BIJ HET AFSLUITEN VAN UW VERZEKERING?

5.1 Onze verzekeringen zijn gesloten op de hiernavolgende voorwaarden die gelden voor u en de andere verzekerden op deze verzekering. Klopt de informatie uit 5.2 en 5.3 niet, of niet helemaal? Dan moet u ons dat binnen 14 dagen na ontvangst van uw polisblad laten weten. Ontdekken wij achteraf dat uw informatie niet klopt, dan kan dat betekenen dat u of een andere verzekerde geen recht heeft op schadevergoeding. Als u of een andere verzekerde ons met opzet heeft misleid, hebben wij het recht de verzekering te beëindigen.

 

5.2 In de laatste 8 jaar voor het sluiten van deze verzekering:
     - hebben wij of heeft een andere verzekeraar geen verzekering van u opgezegd;
     - hebben wij of heeft een andere verzekeraar niet geweigerd om een verzekering met u af te sluiten of een verzekering van
       u te wijzigen;
     - hebben wij of heeft een andere verzekeraar geen beperkende of zwaardere voorwaarden of een hogere premie toegepast of aan
       u voorgesteld.

 

5.3 In de laatste 8 jaar voor het sluiten van deze verzekering bent u ook niet in aanraking geweest met politie of justitie als verdachte of voor het uitvoeren van een opgelegde strafmaatregel, voor:
     - diefstal, verduistering, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte of poging(en) daartoe;
     - het benadelen van anderen, zoals vernieling of beschadiging, mishandeling, afpersing en bedreiging of een misdrijf gericht tegen de
       persoonlijke vrijheid of tegen het leven of poging(en) daartoe;
     - het overtreden van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet of de Wet economische delicten.

 

6 WANNEER KUNT U GEEN VERGOEDING MEER OPEISEN?
6.1 Hebben wij u een brief gestuurd waarin wij u meedelen dat wij definitief het besluit hebben genomen om geen (verdere) vergoeding(en) uit te keren? Dan verjaart uw vordering op ons 3 jaar na dagtekening van deze brief. Dat betekent dat uw vordering dan volgens de wet niet meer geldig is.

 

7 BINNEN WELKE TERMIJN MOET U NIET VERZEKERDE KOSTEN TERUGBETALEN?

7.1 Hebben wij kosten voor u betaald die niet door de verzekering gedekt zijn? Dan moet u de rekening die wij daarvoor sturen binnen 30 dagen betalen. Doet u dit niet? Dan kunnen wij een incassobureau inschakelen

 

8 WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE?
8.1 Vertrouwen is één van de uitgangspunten van verzekeren. Dit vertrouwen wordt soms misbruikt door fraude te plegen. Onder fraude verstaan wij het met opzet een oneerlijk verzoek om schadevergoeding, reparatie van schade of vergoeding doen. Bijvoorbeeld:
     - niet eerlijk vertellen wat er is gebeurd;
     - bedragen op de aankoopnota’s veranderen;
     - meer claimen dan de geleden schade;
     - een afgewezen schade nogmaals opgeven;
     - bij het aanvragen van de verzekering met opzet onjuiste gegevens invullen.

8.2 Bij fraude nemen wij de volgende maatregelen:
     - wij doen aangifte bij de politie;
     - wij vergoeden de schade niet en al uitgekeerde schadevergoedingen worden teruggevorderd;
     - wij beëindigen de lopende verzekeringen en de klant die fraude heeft gepleegd, kan bij ons geen andere verzekeringen meer
       afsluiten;
     - wij plaatsen de gegevens van de klant die fraude heeft gepleegd in een of meer registers die ook voor andere verzekeraars
       toegankelijk zijn.

 

8.3 Als u of een andere verzekerde fraude heeft gepleegd, hebben wij of andere ondernemingen van ASR Nederland N.V. het recht een verzekering van u direct te beëindigen. Ook als het gaat om een verzekering waarbij niet is gefraudeerd.

 

9 WAT DOEN WE MET UW PERSOONSGEGEVENS?
9.1 Bij de aanvraag of wijziging van een verzekering worden aan u persoonsgegevens gevraagd en eventuele andere gegevens. Deze gegevens gebruiken wij om met u een verzekeringscontract te kunnen sluiten en om dat contract te kunnen onderhouden. We gebruiken de gegevens ook om fraude te bestrijden en om u op de hoogte te houden van onze producten en diensten. Deze laatstgenoemde activiteiten vinden in principe plaats via uw reis- of verzekeringsadviseur. Op de verwerking van de persoonsgegevens is de gedragscode ‘Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen’ van toepassing. Hierin staan de rechten en plichten van partijen bij de verwerking van gegevens genoemd. De volledige tekst kunt u opvragen bij het informatiecentrum van het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon (070) 333 87 77.


9.2 Wij kunnen uw gegevens raadplegen en melden bij de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) te Zeist. Dit kunnen we doen omdat wij risico’s willen beheersen en fraude tegen willen gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing (zie www.stichtingcis.nl).

 

10 WELKE WETTEN EN REGELS GELDEN VOOR DEZE OVEREENKOMST?
10.1 Op deze verzekeringsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

11 WAT KUNT U DOEN ALS U EEN KLACHT HEEFT?
11.1 Als u ontevreden bent over deze verzekering, of over onze dienstverlening, kunt u een klacht bij ons indienen. Stuur een brief of e-mail aan de directie van Europeesche Verzekeringen, Postbus 12920, 1100 AX Amsterdam, info@europeesche.nl.


11.2 Vindt u dat uw klacht niet goed is afgehandeld? Leg uw klacht dan voor aan de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Of bel: 0900-355 22 48. Doe dit binnen 3 maanden nadat wij een definitief besluit hebben genomen over uw klacht.


11.3 Komt u er met ons of KiFiD niet uit? Dan kunt u de klacht voorleggen aan de bevoegde rechter.

 

12 WELK ADRES GEBRUIKEN WIJ OM U TE INFORMEREN?
12.1Wij hebben u volgens de wet op de juiste manier geïnformeerd als wij onze informatie sturen naar:
     - uw meest recente adres dat bij ons bekend is;
     - uw reis- of verzekeringsadviseur.


13 BEGRIPPENLIJST

In de voorwaarden verstaan wij onder:

Europeesche: Europeesche Verzekering Maatschappij N.V. Ook aangeduid als ‘wij’ en ‘ons’.

 

Polisblad: Het verzekeringsbewijs.

 

Poliskosten: Administratiekosten om een verzekering op te maken.

 

Premie: Het bedrag dat u voor uw verzekering betaalt.

 

Prolongatiekosten: Jaarlijks terugkerende administratiekosten om de verzekering te verlengen.

 

Terugvorderen: Het terugeisen van een vergoeding die teveel of onterecht vergoed is.

 

U: De verzekeringnemer: persoon, instelling, organisatie, vereniging of school die de verzekering afsluit. In de voorwaarden noemen wij de verzekeringnemer ‘u’.

 

Vergoeding: Het schadebedrag of de kosten van hulp voor schade, kosten of verliezen.

 

Verzekerde: De verzekeringnemer en eventueel andere op het polisblad of in de voorwaarden genoemde personen.

 

Verzekering: Een overeenkomst tussen een verzekeringsmaatschappij en een verzekeringnemer.

 

 

  Copyright 2018 DFB | Dansk.nl | Sitemap | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Inschrijfnr. K.v.K.: 53121007 SGR=Garantie
Dansk Feriehus Bookingburo, DFB.nl e.a. zijn onderdeel van DFB Reizen BV.