U kunt ons bellen op 0597 55 14 16 contact | sitemap | home Dansk Feriehus Bookingburo is aangesloten bij Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

Huurvoorwaarden Sol og Strand

tags:

Bij reservering van een vakantiehuis van Sonne und Strand (Sol og Strand) via DFB.nl of een website van Dansk Feriehus Bookingburo zijn de voorwaarden van Sonne und Strand (leverancier ter plaatse) van toepassing. De voorwaarden van DFB Reizen BV (Dansk Feriehus Bookingburo) vormen een aanvulling op deze voorwaarden.

 

§ 10 De annuleringsverzekering is beperkt. Alleen geldig tot de dag van aankomst. De verzekering heeft een eigen risico van € 65 en geldt alleen voor de reizigers en NIET voor familieleden in de 1e en 2e graad. Wij raden daarom aan een reis- en/of annuleringsverzekering in Nederland af te sluiten. U kunt dit doen tijdens het boekingsproces op de website of via de reserveringsafdeling. 

 

Mocht u vragen hebben over de voorwaarden van Sol og Strand, dan kunt u contact opnemen met onze reserveringsafdeling. 

 

DFB Reizen BV (Dansk Feriehus Bookingburo) treedt bij boeking op als bemiddelaar tussen u, de huurder en Sol og Strand (Sonne und Strand), de verhuurder. DFB Reizen BV (Dansk Feriehus Bookingburo) is dus NIET de verhuurder. Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van wijzigingen. 

 

Actuele voorwaarden kunt u via onze reserveringsafdeling opvragen. DFB.nl, Dansk Feriehus Bookingburo e.a. zijn onderdeel van DFB Reizen BV.

 

Huurvoorwaarden 2014

Geldig van 4 januari 2014 tot 3 januari 2015.

Lees ook de praktische informatie.

§ 1 De bevestiging

Het huurbewijs is een bemiddelingsafspraak met betrekking tot de gereserveerde vakantiewoning. De vakantiewoning is geen eigendom van Sol og Strand Feriehusudlejning A/S (hierna te noemen: Sol og Strand), maar van een derde partij. De bemiddeling vindt plaats via de huurder en Sol og Strand, maar voor rekening van de eigenaar. De afspraak is bindend. De huurafspraak bestaat uit de genoemde vakantiewoning met alles er op en eraan - zoals beschreven in de huisbeschrijving. De vakantiewoning mag niet bewoond worden door meerdere personen als het in de huisbeschrijving aangegeven maximum. Bij het aangaan van de huurafspraak, verklaar ik 18 jaar te zijn en zodoende meerderjarig en aansprakelijk. Indien de huurder naar aanleiding van het sluiten van de huurovereenkomst een overeenkomst sluit tot het kopen van andere diensten, bijv. toegangskaartjes tot pretparken en culturele evenementen of veerboottickets, is in dat geval sprake van zelfstandige overeenkomsten met de betreffende aanbieder van deze diensten, en gebreken aan of vertragingen in deze diensten geven onder geen enkele voorwaarde de huurder het recht rechtsmiddelen toe te passen met betrekking tot de huurovereenkomst met Sol og Strand.

§ 2 Schoonmaken en schade

De huurder is contractueel verplicht om het huurobject schoon te houden en dient het bij afloop van de huurperiode opgeruimd en naar behoren schoongemaakt op te leveren. Een eventueel noodzakelijke schoonmaak kan worden uitgevoerd voor rekening van de huurder. De eindschoonmaak van de vakantiewoning kan tegen betaling worden besteld bij Sol og Strand. Het is de huurder niet toegestaan, met het oog op de aansprakelijkheid tegenover de eigenaar van de gehuurde vakantiewoning, de vermelde schoonmaakplichten over te laten aan derden. De huurder is aansprakelijk voor alle zaken die tot het gehuurde object behoren. Eventuele door de huurder tijdens het verblijf aangerichte schade aan de woning en haar inventaris moet door de huurder worden vergoed. Eventuele tijdens het verblijf ontstane schade aan de woning of haar inventaris moet door de huurder terstond aan Sol og Strands verkoop- en servicebureau worden gemeld. De huurder, wiens adres, email en/of telefoonnummer op het huurbewijs vermeld staat, dient zich bij het dichtstbijzijnde kantoor te melden. Alle schade moet vóór vertrek worden vergoed. Bij vaststelling van schade of gebreken na vertrek van de huurder zullen deze worden hersteld voor rekening van de desbetreffende huurder.

§ 3 Verzekering van huurder

In verband met deze overeenkomst heeft Sol og Strand generlei verzekering afgesloten voor eventuele tijdens de huurperiode aan de huurder of diens medehuurders berokkende letselschade dan wel materiële schade.

§ 4 Force majeure

In geval van overmacht, stakingen, epidemische ziektegevallen en bij olie-/benzinerantsoeneringen en dergelijke is Sol og Strand gerechtigd om de huur met onmiddellijke ingang op te zeggen.

§ 5 Rechten Sol og Strand

Sol og Strand behoudt zich het recht voor om in de volgende gevallen het betaalde huurbedrag terug te betalen, of een vervangende huuraccomodatie te vinden: Contractbreuk van de eigenaar van de gehuurde vakantiewoning, ten opzichte van Sol og Strand Boekingsfout Drukfout

§ 6 Betalingsvoorwaarden

De huurovereenkomst is bindend en wordt bekrachtigd na de betaling van de eerste volledige huurtermijn. De uiterste datum voor de tijdige betaling van de eerste huurtermijn en eventueel de tweede huurtermijn staat steeds vermeld in het huurdocument. De sleutel van het gehuurde vakantiehuis wordt pas overhandigd zodra Sol og Strand een bewijs van volledige betaling van de afgesproken huur ontvangen heeft. Na het einde van de huurperiode zal de som voor stroom-, telefoon-, olie en waterverbruik alsook eventuele schade die berokkend is door de huurder afgetrokken worden van de huurwaarborg. Het restbedrag van de waarborg zal uiterlijk 3 weken na de verlopen huurperiode in handen zijn van de huurder. In geval van schade berokkend door de huurder of andere twistpunten, kan deze periode de 3 weken overschrijden. Indien het verbruiksbedrag en eventuele schadevergoedingen het waarbrogbedrag overschrijden, zal de huurder na de verlopen huurperiode een rekening met het te betalen restbedrag ontvangen.

§ 7 Prijsberekening

De prijzen zijn vastgesteld door Sol og Strand met voorbehoud van eventuele heffingen die op de provisie vand het bedrijf worden gelegt, echter met dien verstande dat er geen tussentijdse prijswijzigingen kunnen worden doorgevoerd binnen een termijn van 4 maanden na afsluiting van de overeenkomst. Sol og Strand verhuurt de op het internet beschreven vakantiewoningen, waarover alle informatie naar beste weten is verstrekt.

§ 8 Reclamaties

Eventuele klachten over gebreken aan de vakantiewoning dienen onmiddellijk telefonisch, telegrafisch, per brief, telefax of e-mail, te worden meegedeeld aan het dichtstbijzijnde kantoor. Het adres, e-mail en telefoonnummer staat vermeld op het huurbewijs. De huurder is verplicht om Sol og Strand een redelijke termijn te gunnen om eventuele gebreken te verhelpen, eraan mee te werken dat de schade niet verergert, en een eventueel verlies voor Sol og Strand tot een minimum te beperken. Indien een klacht niet bevredigend is opgelost, dient Sol og Strand daarvan ONMIDDELLIJK op de hoogte te worden gesteld.

§ 9 Opzeggen van de overeenkomst

Deze overeenkomst kan voor aanvang van de huurperiode door de huurder worden opgezegd. Wij bevelen aan om de opzegging uit bewijstechnisch oogpunt per aangetekende brief aan Sol og Strand te zenden. De opzegging is pas geldig vanaf de dag dat Sol og Strand deze heeft ontvangen. Bij opzegging heeft Sol og Strand het recht om een redelijke schadeloosstelling te vorderen, waarbij de onderstaande bedragen zonder verdere bewijsvoering zullen worden gevorderd:

tot 70 dagen voor de ingangsdatum: 10 % van de totale huursom, minimaal EUR 65,-

Van 69 tot 40 dagen voor de ingangsdatum: 25 % van de totale huursom, minimaal EUR 65,-

Van 39 tot 14 dagen voor de ingangsdatum: 80 % van de totale huursom, minimaal EUR 65.-

Vanaf 13 dagen voor de ingangsdatum: 90 % van de totale huursom, minimaal EUR 65,-

Vanaf de dag van de ingangskdatum: 100% van de totale huursom, minimaal EUR 65,-

De huurder kan de huurovereenkomst zonder bijkomende kosten overdragen aan een andere huurder. In voorkomend geval dient Sol og Strand hiervan schriftelijk op de hoogte te worden gesteld.

§ 10 Verzekering van huurder in geval van ziekte e.d.

Als verplicht onderdeel van de huurovereenkomst verzekert Sol og Strand de huurder tegen kosten in geval van ziekte e.d. De huurder betaalt niet extra voor dit recht tot beëindiging van de huurovereenkomst onder de onderstaande voorwaarden. De huurder heeft het recht de huurovereenkomst te beëindigen indien het verblijf van de huurder in de gehuurde vakantiewoning onmogelijk wordt gemaakt of in aanzienlijke mate wordt belemmerd door een van de onderstaande oorzaken, met als gevolg dat Sol og Strand het volledige huurbedrag zal terugbetalen met aftrek van administratiekosten van EUR 65.

a.

Als gevolg van het feit dat de huurder of zijn/haar echtgeno(o)t(e), samenlevingspartner, kind, ouder, schoonouder, neefje, nichtje, kleinkind, broer, zus, grootouder, schoonzus, zwager of reisbegeleider komt te overlijden of wordt getroffen door een acute ziekte of ernstig letsel, waarbij ziekenhuisopname is vereist, door een arts bedrust is voorgeschreven of vergelijkbare maatregelen zijn genomen. Acute ziekte: Onder acute ziekte wordt hierbij verstaan een nieuw ontstane ziekte, een gegrond vermoeden van een nieuw ontstane ernstige ziekte of een onverwachte verslechtering van een bestaande of een chronische ziekte.

b.

Omdat er kort voor aanvang van het vakantieverblijf aanzienlijke schade als gevolg van brand of inbraak aan de privéwoning of het bedrijf van de huurder is ontstaan, of een wilde staking in het bedrijf van de huurder is uitgebroken. Een voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op het recht de huurovereenkomst te beëindigen, is dat Sol og Strand een bewijs van het bovengenoemde ontvangt in de vorm van een medische verklaring, een overlijdensakte of een politierapport. Deze bepaling is geldig tot de huurder de vakantiewoning betrekt. Eventuele voorvallen van in sub. a of b genoemde aard die zich na dit tijdstip voordoen, of die pas na dit tijdstip aan Sol og Strand worden gemeld, geven de huurder niet het recht de huurovereenkomst te beëindigen. Indien de huurder de huurovereenkomst wenst te beëindigen, dient deze zo snel mogelijk contact op te nemen met Sol og Strand, om bewijsrechtelijke redenen graag schriftelijk. Vergeet niet uw huurbewijsnummer te vermelden. In geval van ziekte dient een medische verklaring samen met het originele huurbewijs naar Sol og Strand te worden gestuurd. De kosten voor het afgeven van een dergelijke medische verklaring zijn voor rekening van de huurder. In geval van een ongeval is een bevestiging van het ziekenhuis of de behandelend arts vereist. In geval van overlijden dient een kopie van de overlijdensakte te worden opgestuurd. In geval van inbraak of brand dient een kopie van het politierapport te worden opgestuurd.

§ 11 Bij de prijs inbegrepen

Alle op het internet vermelde prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld bij het desbetreffende huurobject, exclusief elektriciteit (verwarming, warm water, de bediening van diverse elektrische installaties en onderdelen), stookolie (bijv. verwarming) en telefoon. De prijzen zijn - als er niets anders op het huurbewijs vermeld staat voor het huurobject - inclusief uw waterverbruik (maar zonder het verwarmen van het water).

§ 12 Bezichtiging

Het is altijd mogelijk om het huurobject na voorafgaande afspraak te bezichtigen.

§ 13 Rechtsgang

De in dezen bevoegde rechter is de rechter in het rechtsgebied waar het huurobject is gelegen.

§ 14 Overige

Hiervoor verwijzen wij u naar de praktische informatie

  Copyright 2018 DFB | Dansk.nl | Sitemap | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Inschrijfnr. K.v.K.: 53121007 SGR=Garantie
Dansk Feriehus Bookingburo, DFB.nl e.a. zijn onderdeel van DFB Reizen BV.