U kunt ons bellen op 0597 55 14 16 contact | sitemap | home Dansk Feriehus Bookingburo is aangesloten bij Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

Huurvoorwaarden Feriepartner

tags:
Bij reservering van een vakantiehuis van Feriepartner via DFB.nl of een website van Dansk Feriehus Bookingburo zijn de voorwaarden van Feriepartner (leverancier ter plaatse) van toepassing. De voorwaarden van Dansk Feriehus Bookingburo vormen een aanvulling op deze voorwaarden.

 

Mocht u vragen hebben over de voorwaarden van Feriepartner, dan kunt u contact opnemen met onze reserveringsafdeling. Dansk Feriehus Bookingburo treedt bij boeking op als bemiddelaar tussen u, de huurder, en Feriepartner, de verhuurder. Dansk Feriehus Bookingburo is dus niet de verhuurder.

 

§ 8 over de reis- en annuleringsverzekering is niet van toepassing. Wij raden aan een reis- en/of annuleringsverzekering via Dansk Feriehus Bookingburo in Nederland af te sluiten. U kunt dit doen tijdens het boekingsproces op de website of via de reserveringsafdeling.

 

§ 1. Huurcertificaat/contract
Het huurcertificaat/contract bevestigt de huurovereenkomst welke is aangegaan tussen huurder en eigenaar, met Feriepartner Danmark A/S (hierna te noemen FP) optredend als bemiddelaar in zakelijke conflictbemiddeling tussen genoemde twee partijen. De huurovereenkomst is zowel van betrekking op de genoemde vakantieverblijf als de daarmee verbonden voorwaarden.

Onverminderd de andere bepalingen van de huurvoorwaarden -zowel individueel als gezamenlijk- moeten afspraken tussen huurder en FP waarmee deze huurvoorwaarden worden aangepast, gemodificeerd of herroepen, schriftelijk zijn vastgelegd om van kracht te zijn.

§ 2. Aantal personen/ gebruik
Het is niet toegestaan het vakantieverblijf door meerdere personen te laten bewonen dan het in de catalogus en op het huurcertificaat vermelde aantal, dit is eveneens van toepassing op kinderen (ouder dan 2 jaar). Huisdieren zijn alleen toegestaan indien duidelijk vermeld op het huurcertificaat.

§ 3. Schoonmaak / verantwoordelijkheid
De huurder is contractueel verplicht het verblijf tussentijds schoon te houden, en dient aan het einde van de huurperiode het verblijf eveneens schoon en netjes op te leveren. Indien ten tijde van het vertrek het verblijf niet schoon wordt opgeleverd (zoals geconstateerd door het agentschap), komen de extra schoonmaakkosten voor rekening van huurder. De uiteindelijke schoonmaak van de woning kan te voren bij FP worden besteld.

Tijdens de huurperiode is huurder verantwoordelijk voor alle in de vakantieverblijf aantroffen zaken. Indien er schade wordt veroorzaakt, is huurder verplicht om FP onmiddellijk hiervan in kennis te stellen. Indien voor het vertrek FP niet in kennis wordt gesteld van eventuele schade, komen de reparatiekosten voor rekening van de huurder. Tijdens de huurperiode opgelopen schade (raadpleeg onze verzekeringsvoorwaarden) dient zo snel mogelijk te worden gerepareerd, en gebroken artikelen dienen voor het vertrek te worden vervangen of vergoed. Voor de huurperiode heeft FP geen verzekering afgesloten voor huurder noch voor eigendommen van huurder.

§ 4. Betalingsvoorwaarden
Nadat de huurovereenkomst is gesloten, zal FP zowel de huurbevestiging als een huurcertificaat/huurocntract aan huurder doen toekomen. Vervolgens dient 25% procent van de huur te worden voldaan, naast eventuele annuleringsverzekering en servicekosten. In verband met de betalingsverplichtingen van FP aan de eigenaar, dient de rest van het bedrag 60 dagen voor de aanvang van de huurperiode te zijn ontvangen door FP. Indien het vakantieverblijf minder dan 60 dagen voor de aanvang van de huurperiode werd besteld, dient na ontvangst van het huurcertificaat/contract het gehele bedrag te worden voldaan. Indien de gehele huur niet op tijd is betaald, is FP gerechtigd zonder waarschuwing de huurovereenkomst te annuleren.

De prijzen omvatten geen elektriciteit, verwarming, telefoon, water, extra apparatuur, e.d. De kosten voor deze diensten worden apart in rekening gebracht en dienen bij vertrek te worden afgerekend.

§ 5. Borgsom
FP is gerechtigd om zowel een borgsom voor de betaling als de 2e betalingstermijn van de huur te innen. Genoemde borgsom, welke als onderpand dient ter voldoening van de verplichtingen van huurder, zal 2 weken na vertrek worden teruggestort. In ieder geval niet later nadat het vakantieverblijf naar tevredenheid van het agentschap werd opgeleverd. Elektriciteitskosten, olie, e.d., mogen niet worden afgetrokken van de borgsom en dienen voor het vertrek te worden voldaan.

§ 6. Klachten
Eventuele klachten in verband met het gehuurde vakantieverblijf moeten schriftelijk aan FP gestuurd worden, en dit ten laatste 48 uren na het verlaten van het vakantieverblijf . Klachten met betrekking tot de schoonmaak moeten direct worden gemeld bij het contactadres, zodra u uw intrek heeft genomen in het vakantieverblijf. In alle andere gevallen kan de huurder voor eventuele fouten en gebreken aansprakelijk worden gesteld, zie. §3

§ 7. Annulering
Indien de huurovereenkomst meer dan 60 dagen voor de aanvang van de huurperiode wordt geannuleerd, dient 20% van het totale huurbedrag te worden betaald, met een minimumbedrag van DKK 500. Indien binnen 60 dagen wordt geannuleerd, dient the volledige huur, 100%, te worden voldaan.

Indien de huurovereenkomst 60 dagen voor de aanvang van de huurperiode wordt aangepast, wordt een bedrag van DKK 250 in rekening gebracht. Hierna kan het huurcertificaat niet meer worden aangepast. Bij annulering worden noch de gemaakte servicekosten noch de verzekeringspremies terugbetaald.

§ 8. Annulering wegens ziekte / verzekering

Wij raden aan dat huurders verzekering voor de huur van het vakantieverblijf aanschaffen, of ten minste annuleringsverzekering om in geval van onvoorziene ziekte de huurkosten te dekken. FP kan een dergelijke verzekering voor u afsluiten met de firma:

Europæiske Rejseforsikring A/S
Frederiksberg Allé 3
DK-1790 Copenhagen V

§ 9. Force majeure (overmacht)
De huurovereenkomst kan zonder aankondiging door FP worden beëindigd als gevolg van force majeure, stakingen, epidemieën en dergelijke.

§ 10. Feriehusudlejernes Brancheforening (Vereniging van Huurders van Deense vakantiehuisjes)
FP is lid van de Feriehusudlejernes Brancheforening (Vereniging van Huurders van Deense vakantiehuisjes) en volgt dientengevolge de gedragscode welke van toepassing is op de leden van deze vereniging. Indien optredende problemen in verband met de huurovereenkomst niet worden opgelost naar tevredenheid van de huurder, heeft huurder de gelegenheid om het geschil onder aandacht van de klachtencommissie van de Feriehusudlejernes Brancheforening (Vereniging van Huurders van Deense vakantiehuisjes) te brengen. Nadere informatie over deze klachtencommissie kan worden gevonden op: www.fbnet.dk

§ 11. Drukfouten
Afbeeldings- of typografische fouten zijn voorbehouden.

§ 12. Bevoegde rechter
Enigerlei geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst tussen FP en huurder zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, Frederiksberg Town Court.

  Copyright 2018 DFB | Dansk.nl | Sitemap | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Inschrijfnr. K.v.K.: 53121007 SGR=Garantie
Dansk Feriehus Bookingburo, DFB.nl e.a. zijn onderdeel van DFB Reizen BV.